L’intellect resplendissant

Deuxième des trente-deux chemins de la Sagesse

« Et le souffle d’Élohim planait sur les faces des eaux » (Genèse 1, 2)

פרדס רימונים

נתיב הב’ (בזהר) [בתקונים הנ »ל] פי’ הרשב »י בנתיב זה וז »ל נתיב תניינא ‘ורוח אלקים מרחפת על פני המים’. מאי ורוח, אלא בזמנא דשכינתא בגלותא, האי רוח נשיב על אלין דמתעסקין באורייתא בגין שכינתא דאשתכחת בינייהו. והאי רוח אתעביד קלא וכו עכ »ל. כוונתו לומר כי הרוח הזה הוא המשפיע על השכינה והמאיר אותה ומלחלח אותה ממימי החסד וע »י כך מושפעים בעלי תורה שהשכינה שרויה ביניהם. וע »כ קראו לנתיב הזה שכל מזהיר שפירושו מזהיר השכינה מזוהר החכמה. ורבי יוסף אמר כי מטעם שהנתיב הא’ נקרא אי »ן ואין להויה ולבריאה התגלות בו אלא מנתיב השני שהוא י »ש, לכן נקרא הנתיב הזה כתר הבריאה. ונראה שנקרא כן, מטעם שבנתיב הראשון ענין האצילות כדפי’ למעלה, והנתיב הזה להאיר המלכות כדפי’ ויתבאר, לכן נקרא כתר הבריאה כי המלכות היא כתר לבריאה והיא ראש לכל הנבראים. כי כל עצם הבריאה לא נבראת אלא ממנה, כמו שיתבאר בשער אבי »ע. וזהר אחדות השוה. כמו שפי’ שהוא זוהר אל המלכות הנקרא אחדות השוה, מפני שהיא משוה המדות ומייחדם וקושר אותם. ויש אומרים אחדות השוה כ »ע, כי הוא אחד שוה מכל צדדיו והוא האחד שאין במה שלמעלה ממנו אפי’ מנין האחד כדפי’ בשערים הקודמים. והנתיב הזה השני הוא זוהר הנמשך ממנו והמתנשא לכל לראש. אם בכתר פירושו שהכתר שהוא אור האמיתי השוה והזהר הזה נמשך ממנו והוא לכל לראש כמבואר. אם במלכות ג »כ יתבאר שעליה נאמר לך ה’ הממלכה והמתנשא לכל לראש. ופי’ כי ע »י נתיב הזה מתנשא על כל לראש. מפני שהנתיב הזה הוא יש מאין. ועל ידי הנתיב הזה הוא השבתת הקליפות והכנעתם והעברת גילולים מן הארץ. וזה ביאר הכתוב באמרו והארץ היתה תוהו ובוהו וחושך. הם ג’ קליפות קשות שהם כנגד ג’ גווני הקשת, כאשר נבאר בשער התמורות פ »ו. ואמר שהארץ שהיא המלכות היתה מתלבשת בקליפות האלה. אלא שהנתיב השני שהוא רוח אלקים הוא מרחף על פני המים מימי החסד להיות חוט של חסד משוך על אסתר להעביר ירקרוקת הדין מעל פניה ועל ידה מתבערים הקליפות. אלו הן קצור דברי הרשב »י ע »ה בתיקונים הנ »ל. וקרא הרשב »י ע »ה הנתיב הזה רוח הקודש מפני שהמלכות מצד החכמה נקרא רוח הקדש כאשר יתבאר בשער ערכי הכנויים. והוא ע »י הנתיב הזה הנמשך מחכמה עליה. וכן אמר שם כי הנתיב הזה הוא רוח ה’ הנמשך על משיח רוח חו »ב רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה’: